Flora of Northern Ireland

Potamogeton gramineus x natans (P. x sparganiifolius)

Potamogeton gramineus x natans (P. x sparganiifolius)
(Map updated: March 2008)